Zasady i warunki

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z naszej Usługi.

Interpretacja i definicje
Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu:

 • Partner oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie "kontrola" oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania przy wyborze dyrektorów lub innych organów zarządzających.
 • Kraj odnosi się do: Delaware, Stany Zjednoczone
 • Firma (określana w niniejszej Umowie jako "Spółka", "My", "Nas" lub "Nasza") odnosi się do Trialogics LLC, 3 Mill Road Suite 306A Wilmington, DE 19806.
 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Usługa odnosi się do Witryny.
 • Zasady i warunki (zwane również "Warunkami") oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość umowy między Użytkownikiem a Spółką w zakresie korzystania z Usługi. Niniejszy Regulamin został stworzony przy pomocy Generator warunków i postanowień.
 • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, dołączane lub udostępniane przez Usługę.
 • Strona internetowa odnosi się do Trialogics, dostępnego pod adresem www.trialogics.com
 • Ty oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej albo spółkę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.
Potwierdzenie

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i stanowi umowę między Użytkownikiem a Spółką. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników w zakresie korzystania z Usługi.

Dostęp użytkownika do Usługi i korzystanie z niej jest uzależnione od zaakceptowania i przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią niniejszego Regulaminu, nie może uzyskać dostępu do Usługi.

Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat. Spółka nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi.

Dostęp użytkownika do Usługi i korzystanie z niej jest również uzależnione od zaakceptowania i przestrzegania przez użytkownika Polityki prywatności Spółki. Nasza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, w jaki sposób prawo chroni użytkownika. Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszej Usługi.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać łącza do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Spółki ani nie są przez nią kontrolowane.

Spółka nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i politykami prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Zakończenie

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika, bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków.

Po rozwiązaniu Umowy prawo Użytkownika do korzystania z Usługi natychmiast wygasa.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od wszelkich szkód, jakie może ponieść użytkownik, całkowita odpowiedzialność Spółki i któregokolwiek z jej dostawców na mocy któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków oraz wyłączne zadośćuczynienie użytkownika za wszystkie powyższe ogranicza się do kwoty faktycznie zapłaconej przez użytkownika za pośrednictwem Usługi lub 100 USD, jeśli użytkownik nie kupił niczego za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Spółka ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody (w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, utraty danych lub innych informacji, przerw w działalności, obrażeń ciała, utratę prywatności wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania stron trzecich i/lub sprzętu stron trzecich używanego z Usługą lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Spółka lub jakikolwiek dostawca zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełnia swojego podstawowego celu.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w największym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zastrzeżenie "TAK JAK JEST" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI"

Usługa jest dostarczana użytkownikowi w stanie, w jakim się znajduje i w miarę dostępności, ze wszystkimi wadami i usterkami, bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka, we własnym imieniu oraz w imieniu swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz ich odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw, a także gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu wykonania, użytkowania lub praktyki handlowej. Nie ograniczając się do powyższego, Spółka nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań i nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni wymagania Użytkownika, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełni wszelkie standardy wydajności lub niezawodności, będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub wady mogą lub zostaną naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Spółka, ani żaden z dostawców Spółki nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi lub informacji, treści i materiałów lub produktów w niej zawartych; (ii) że Usługa będzie działać nieprzerwanie lub bezbłędnie; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treść lub wiadomości e-mail wysyłane z lub w imieniu Spółki są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych składników.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczenia obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie z powyższych wyłączeń i ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszej sekcji będą stosowane w największym zakresie egzekwowalnym na mocy obowiązującego prawa.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki i korzystanie z Usługi przez użytkownika podlegają prawu obowiązującemu w danym kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym przepisom prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego.

Rozstrzyganie sporów

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sporów dotyczących Usługi, Użytkownik zgadza się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się ze Spółką.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli Użytkownik jest konsumentem z Unii Europejskiej, będzie korzystał z wszelkich obowiązkowych przepisów prawa kraju, w którym zamieszkuje.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub uznanym przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj "wspierający terroryzm" oraz (ii) nie znajduje się na żadnej liście stron zakazanych lub objętych ograniczeniami rządu Stanów Zjednoczonych.

Rozdzielność i zrzeczenie się praw
Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby osiągnąć cele takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, niewykonanie prawa lub żądania wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie wpływa na zdolność strony do wykonania takiego prawa lub żądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym czasie, a zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia.

Tłumaczenie ustne

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je użytkownikowi w naszym Serwisie. Użytkownik zgadza się, że w przypadku sporu rozstrzygający będzie oryginalny tekst w języku angielskim.

Zmiany niniejszego Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy uzasadnionych starań, aby zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując uzyskiwanie dostępu do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na nowe warunki, w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony internetowej i Usługi.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z nami:

 • Odwiedzając dolną część tej lub dowolnej innej strony w naszej witrynie i wypełniając formularz kontaktowy.

Trialogics
2 Mill Rd, Suite 110
Wilmington, DE 19806
Tel: (302) 313-9000

E-mail: support@trialogics.com

Wdrożenie mobilne z globalnym zasięgiem

Samsung
IBM
Microsoft Azure
DocuSign

Porozmawiajmy

 • Biuro w USA - siedziba główna
  2 Mill Road
  Apartament 110
  Wilmington, DE 19806
  Stany Zjednoczone

 • Biuro UE
  Via Vincenzo Bellini, 22
  Apartament 420
  00198 Rzym
  Włochy

 • UK Office
  60 St Martins Lane
  Apartament 115
  Londyn, WC2N 4JS
  Wielka Brytania

 • Biuro w Australii/Azji i Pacyfiku
  Plac Marcina 20
  Poziom 10, apartament 1129
  Sydney, Nowa Południowa Walia 2000
  Australia